• Color Search
Suggested
    Lukas Hwast

    Lukas Hwast

    Follow All

    Informujemy, że polisa jest fakturą zgodnie z par.17 pkt.3. rozporządzenia Ministra Finasów z dnia 28 listopada 2008 r w sprawie zwrotu podatków niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania, oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatków od towarów i usług. {Zakres ubezpieczenia nie obejmuje zwrotu kosztów biletu na imprezę masową, jeśli niewykorzystanie zakupionego biletu na imprezę masową nastąpiło ze względu na stan zdrowia Ubezpieczonego spowodowany następstwem choroby przewlekłej, chyba że została zapłacona składka dodatkowa, rozszerzająca zakres odpowiedzialności Towarzystwa następstwa chorób przewlekłych.

    No Collections Found